بره موم

Rss
زنبور عسل (  Apis mellifera) يكي از مفيد ترين و تكامل يافته ترين حشرات مي باشد كه بهره مندي از زندگي اجتماعي منافع بي شماري را در چرخه محيط زيست ايجاد نموده است . زنبور عسل از يك سو با گرده افشاني گياهان  زراعي ، باغي و گياهان مرتعي باعث افزايش عملكرد محصولات و بقاي پوشش گياهی مراتع مي گردد و از سوي ديگر با توليد عسل كه محصول اصلي كلني ها مي باشد و توليدات ديگر مانند ژله  شاهانه ،  گرده گرده ، موم ، بره موم و ... فوايد بي شماره براي انسان به ارمغان مي آورد.
ادامه مطلب