نمایندگی های فروشاصفهان

آدرس :  خیابان پروین ، بازار گیاهان دارویی ، غرفه شماره 3  

شماره تماس :   09131061600            اراک

آدرس :شهرک بین هجرت و قائم ، 35 متری بلوار حمزه سید الشهدا " فروشگاه محصولات بدون قند ، دیابتی و رژیمی " 

شماره تماس :   09189635099   ،    34455414-086 اهواز

آدرس :  خیابان زیتون کارمندی ، ابتدای زمرد ، نبش جهانگیری  " فروشگاه دیابتی رژیمی"

شماره تماس :   09163209576    ،      34432130-061         رفسنجان

آدرس :  خیابان معلم ، کوچه آموزش و پرورش سابق  " فروشگاه عسل "

شماره تماس :   09189635099   ،   34455414-086         
زاهدان

آدرس :  زیباشهر ، نبش البرز 18   " عطاری کویر"

شماره تماس :   09159834984   ،   33283088-054         
کیش

آدرس :  درخت سبز ، صنعت چهارم ، MA45  " شرکت بارز کیش "

شماره تماس :   09397692848   ،   09347691911