پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل طبیعی

عسل بهار نارنج

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

۱۶۵,۰۰۰ تومان

عسل مریم گلی

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۰%

عسل کنار

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۸۰۰ تومان

عسل چند گیاه

۱۱۰,۰۰۰ تومان

عسل جعفری

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل گشنیز

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل قنقال

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل گزانگبین

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل دیابتی

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۵%

عسل بادام

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

عسل یونجه

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل سیاهدانه

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۱%

عسل شوید

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان

عسل شبدر

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل رازیانه

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل اکالیپتوس

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل جاشیر

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۲۰%

عسل آفتاب گردان

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان

عسل زولنگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

عسل زنیان

۱۴۲,۰۰۰ تومان